Algemeen A.V. Edam
Algemeen

Algemene Ledenvergadering

Datum : VRIJDAG 6 MAART 2020  aanvang 20:00
Locatie: Clubhuis van A.V. Edam,
Burg. Versteeghsingel 5 te Edam


Agenda

01 Opening.

02 Notulen algemene ledenvergadering d.d. 5 februari 2019.

03 Ingekomen stukken en mededelingen.

04 Jaarverslagen  (jaarverslag 2019)

05. Rapport van de kascontrolecommissie/décharge van de penningmeester

06. Financieel overzicht 2019
     a. vaststellen begroting 2020
     (de resultatenrekening en de balans krijgt u op de jaarvergadering; evt. eerder op te vragen bij Tim Bökenkamp)

07. Bestuursbeleid + terugblik en vooruitzicht A.V. Edam

PAUZE

08. Bestuursverkiezing


Afgetreden is:
Eugenie Bührs van Heusden - Bestuurslid Algemene Zaken (niet herkiesbaar)

Aftredend is volgens de statuten en het huishoudelijke reglement:
Tim Bökenkamp - Penningmeester (herkiesbaar)

Niet aftredend zijn:
Natasja Steur - Voorzitter
Lida Verdonck - Secretaris
Martinus Ouwehand - Bestuurslid Wedstrijden
Ricardo Aberkrom - Bestuurslid Technische Zaken
Klaas Veerman - Bestuurslid Facilitaire Zaken

De volgende kandidaten en verschuivingen worden voorgesteld:
Cor Pauws - Bestuurslid Algemene Zaken

Tegenkandidaten kunnen zich schriftelijk aanmelden bij de secretaris tot aanvang van de jaarvergadering.

09. Benoeming kascontrolecommissie.
- Dick Kwakman treedt af en is niet direct herkiesbaar
- Theo Buijten blijft reglementair zitten
- Reinier Stijvers treedt toe
Tijdens de vergadering zal Klaas Ettema als nieuwe reserve kandidaat worden voorgesteld.

10. Wijzigingen in de commissies en benoemingen
     a. commissies
     b. bestuursraad
     c. lid van verdienste

11. Rondvraag.

12. Sluiting.

 

p.s. Op- en aanmerkingen mbt de verslagen van bestuur en commissies uiterlijk één week vóór aanvang van de ledenvergadering indienen bij

Secretariaat:
Lida Verdonck
Kerkelant 11
1132 EW Volendam

 

 
Webbeheerder Cees Beets � 1998 - 2019 www.avedam.nl v4.0