Algemeen A.V. Edam
Algemeen

Algemene Ledenvergadering

Datum : VRIJDAG 24 maart 2023  aanvang 20:00
Locatie: Clubhuis van A.V. Edam,
Burg. Versteeghsingel 4 te Edam

01 Opening.
02 Notulen algemene ledenvergadering d.d. 25 maart 2022.
03 Ingekomen stukken en mededelingen.
04 Jaarverslagen  (jaarverslag 2022)
05. Financieel overzicht 2022
     (de resultatenrekening en de balans krijgt u op de jaarvergadering; evt. eerder op te vragen bij de penningmeester)
06. Rapport van de kascontrolecommissie / décharge van de penningmeester
07. vaststellen begroting 2023
08. Bestuursbeleid + terugblik A.V. Edam
09. Bestuursverkiezing

Tussentijds afgetreden:
Klaas Veerman - Bestuurslid Facilitaire Zaken

Aftredend volgens de statuten:
Lida Verdonck - Secretaris (herkiesbaar)*
Ricardo Aberkrom - Bestuurslid Technische Zaken (herkiesbaar)*
Bart Stijvers - Bestuurslid Algemene Zaken

Niet aftredend zijn:
Martinus Ouwehand - Voorzitter
Mark van der Ende - Penningmeester

De vergadering stelt voor (bij stemming)*:
Vacant - Bestuurslid Wedstrijden
Vacant - Bestuurslid Algemene Zaken
Vacant - Bestuurslid Facilitaire Zaken

*Tegenkandidaten kunnen zich schriftelijk aanmelden bij de secretaris tot uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering.

10. Benoeming kascontrolecommissie.
- Klaas Ettema treedt reglementair af en is niet herkiesbaar
- Theo Kwakman treedt af
- Nico Zwarthoed treedt toe
Tijdens de vergadering zullen een nieuw lid en een nieuwe reserve kandidaat worden aangesteld.
11. Wijzigingen in de commissies en benoemingen

PAUZE

12. De renovatie
13. AV Edam en de toekomst
14. Rondvraag
15. Sluiting

Op- en aanmerkingen mbt de verslagen van bestuur en commissies uiterlijk n week vr aanvang van de Algemene Ledenvergadering indienen bij

Secretariaat:
Lida Verdonck
Kerkelant 11
1132 EW Volendam

 

 
Webbeheerder Webmaster � 1998 - 2023 www.avedam.nl v5.0